Bli medlem

Stödmedlemskap

Privatperson eller organisation som sympatiserar med förbundets värdegrund kan bli stödmedlem men äger ej rösträtt vid förbundsstämman.

Så här blir du stödmedlem:
Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår. Sätt in beloppet på plusgiro 63 31 76-3 eller swisha till 1236286462  ange namn, adress och e-postadress (om du vill ha vårt nyhetsbrev), märk inbetalningen ”stödmedlem”.

Fullvärdigt medlemsskap

Fullvärdigt medlemskap med rösträtt vid förbundsstämman kan beviljas organisationer som arbetar med omplacering av hemlösa katter och/eller kattskyddsfrågor och lever upp till följande krav:

1. Att endast efter samråd med veterinär låta avliva svårt skadade eller svårt sjuka katter, där livsuppehållande åtgärder förlänger kattens lidande. 

2. Att ej låta avliva eller medverka till att katter i organisationens vård avlivas på grund av att de är skygga, förvildade eller har beteendeproblem. 

3. Att katter som hålls i organisationen behandlas enligt Djurskyddslagen 2 kap. §2 “Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och beteendestörningar förebyggs. Detta innebär bland annat

  • Att katter som tas in i organisationen ges den vård och omsorg som erfordras, inklusive veterinärvård.
  • Att katterna hålls i en väl isolerad och ventilerade miljö som håller god hygienisk standard.
  • Att katterna erbjuds en stimulerande miljö och får sitt behov av social kontakt väl tillfredsställt. 
  • Att karantän/inslussningsavdelning finns, alternativt att katterna vid omhändertagande i hemmiljö hålls åtskilda från andra djur under en karantänsperiod.
  • Att journal förs över samtliga katter som tas in i verksamheten.

4. Att alla katter som omplaceras är vaccinerade, id-märkta och kastrerade. Om kattungar och ungkatter säljs okastrerade ska organisationen ställa krav på att den nya ägaren ombesörjer kastrering. 

5. Att omplacering sker på ansvarsfullt sätt och mot en rimlig avgift. Överlåtelsen ska regleras genom skriftligt avtal. 

6. Att TNR bedrivs på ett ansvarsfullt sätt så att katternas hälsa och miljö garanteras på lång sikt. 

7. Att infångning av katter sker under överinseende av personer med erfarenhet och på ett sätt som utsätter djuren minsta möjliga stress. 

8. Att ekonomiska bidrag redovisas. Med detta avses att föreningen ska redovisa hur man använder donerade medel.

Ansökningsblankett finns att ladda ner på hemsidan. Skickas till
SVEKATT, Ewa Edström, c/o Stockholms katthem, Skurusundsvägen 159, 131 46 NACKA

Kontakta oss gärna för mer information: info@svekatt.se

Detta erbjuder Svekatt

Nätverk 
Ett stort nätverk med kunskapsutbyte och samarbete vid infångning och omhändertagande av större kattgrupper.

Juridisk hjälp
KattO, SVEKATTs juridiska expert erbjuder juridisk rådgivning t ex vid felbehandling eller överklagan av myndighetsbeslut.

Rådgivning i ekonomiska frågor
Vår ekonomikonsult har lång erfarenhet  som redoviningsekonom och auktoriserad revisor och kan hjälpa till med redovisnings-, boksluts- och skattefrågor. Man kan också få råd i olika frågor inom ekonomiområdet och hjälp med  rutin- orch processfrågor som kan underlätta det dagliga arbetet för en kassör i en ideell förening.

Arbetsrättslig expertkunskap
SVEKATT erbjuder också expertkunskap inom det arbetsrättsliga området för de katthem och organisationer som har anställd personal. Man kan få hjälp och rådgivning kring frågor som vad man ska tänka på när man anställer, hur man skriver ett anställningsavtal, hur man avslutar en anställning på ett korrekt sätt. Vilka regler som gäller för semester, arbetstider och arbetsmiljö, arbetsgivarens ansvar vid sjukdom och rehabilitering mm.

Att driva förening – fråga oss
Vi kan också hjälpa till med frågor som rör hur man startar och driver en ideell förening, som t ex hur bra stadgar bör vara utformade, ansvarfördelning inom föreningen, riktlinjer för ett bra styrelsearbete mm.