Riksdagspartierna om ID-märkning och registrering av katt

Då det nu står klart att regeringen vill införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katter, något som SVEKATT arbetat för i många år, så tyckte vi att det skulle vara intressant att få veta hur riksdagens olika partier ställer sig till frågan. Här kan du läsa partiernas svar och SVEKATTs kommentar till svaren.

Miljöpartiet
“Tanken är att katternas status kommer att höjas väsentligt genom en obligatorisk märkning. Avsikten är att det ska leda till att färre katter blir avlivade enbart för att ingen vet vem som äger de, eller dumpade utefter vägarna i hopp om att någon annan vänlig själ ska förbarma sig över dem. Vi i Miljöpartiet har drivit på för att få fram detta förslag, som Länsstyrelser, veterinärer och djurskyddsorganisationer har efterfrågat.”

SVEKATTs kommentar:
Vi välkomnar Miljöpartiets ståndpunkt i frågan och hoppas det ger önskat resultat.

Liberalerna
“Liberalerna har ingen officiell ståndpunkt. Däremot har vi riksdagsledamöter från Liberalerna/Folkpartiet som visat engagemang i frågan.”

SVEKATTs kommentar:
Det är lovvärt att enskilda riksdagsledamöter engagerar sig i frågan, men varför har man inte en gemensam, officiell ståndpunkt?

Sverigedemokraterna
“Ja, vi ställer oss bakom obligatorisk ID-märkning av katter och två av våra riksdagsledamöter motionerade om detta häromåret.”

SVEKATTs kommentar:
Vi välkomnar Sverigedemokraternas ståndpunkt i frågan.

Moderaterna
“Moderaterna har i dagsläget inget förslag om obligatorisk ID-märkning av katter.”

SVEKATTs kommentar:
Vad hindrar Moderaterna att ha en officiell ståndpunkt i frågan?

Vänsterpartiet
“Vänsterpartiet är för ID-märkning av katter och har lagt ett sådant förslag i riksdagen.

SVEKATTs kommentar:
Vi välkomnar Västerpartiets ståndpunkt och engagemang i frågan.

Centerpartiet

“Vid Centerpartiets senaste partistämma avslogs en motion om obligatorisk märkning av katter med följande motivering:

Det finns en lag om att alla hundar ska märkas och att det ska finnas ett register över både hundar och hundarnas ägare. Den har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var någonstans en lösspringande hund eller en hund som uppträder illa hör hemma. Eftersom katter inte uppvisar samma riskfyllda beteende så anses det inte finnas samma anledning att märka katter. 

När det gäller herrelösa katter i Sverige finns det inte samma problem här som i andra länder, där vildkatter kan utgöra en betydande numerär. De katter som rör sig fritt antas också ha en ägare. Skulle det vara så att det påträffas en förvildad katt som är i behov av vård finns det inte sällan katthem eller liknande inrättningar som utifrån privat initiativ och/eller kommunala bidrag driver en verksamhet som tar hand om katten och sedan kan utplacera den till ett nytt hem. År 2015 var det till exempel 6054 katter som omhändertogs varav 4652 stycken fick ett nytt hem. Partistyrelsen anser att detta system fungerar väl idag.

SVEKATTs kommentar:
Svaret visar med all tydlighet att det inte finns någon som helst tanke på djurvälfärd. Man siktar felaktigt in sig på farliga och aggressiva djur trots att syftet med lagen är att katter och hundar inte ska kunna överges samt att bortsprungna djur lätt ska kunna återförenas med sina familjer. Vidare innebär en märkning och registrering ett utökat ägaransvar.

Det övergår vida vårt förstånd hur Centerpartiet kan ha missat att det uppskattningsvis finns minst 150 000 hemlösa katter i landet. Att anta att alla katter som syns ute skulle ha en ägare är att blunda för ett av vårt lands största djurskyddsproblem.

Kommunala bidrag för de ideella katthemmen är verkligen inte vanliga. Några katthem kan få visst kommunalt bidrag, men utan gåvor och frivilliginsatser går det inte att driva katthem i Sverige. På grund av resursbrist tvingas samtliga katthem tacka nej till majoriteten av de katter som skulle behöva hjälp. Att då påstå att systemet fungerar väl är rent löjeväckande.

Sammantaget är det skrämmande att personer som ska besluta om vår lagstiftning har så dålig kunskap om det de är satta att fatta beslut om.

Kristdemokraterna

Regeringens förslag om ett krav på märkning och registrering av katter välkomnas av de organisationer som idag engagerar sig för upphittade övergivna katter och uppges av till exempel Djurskyddet Sverige vara ett steg på vägen för att komma till rätta med de allvarliga djurskyddsproblem som är förknippade med övergivna och förvildade katter. Men proportionaliteten i förslaget ifrågasätts av både Integritetskyddsmyndigheten såväl som Jordbruksverket. Den sistnämnda myndigheten, som av regeringen också åläggs ansvaret för registerhållning, avstyrker förslaget. De framhåller att kostnaderna och administrationen för Sveriges katthållare långt överskrider den nytta som förslaget kunde ge. Myndigheten bedömer också att efterlevnaden av kraven kan förväntas vara låg hos i synnerhet de mindre ansvarstagande katthållarna.

I förhållande till detta framgår också att Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) redan idag håller ett kattregister med ca 350 000 katter. SVERAK:s register uppfyller kraven som ställs i promemorian och är sökbar online dygnet runt, året runt. Detta är ett mer kostnadseffektivt alternativ som förbundet dessutom uppger sig kunna fortsätta driva och utveckla utan att staten ska bära kostnaderna.

Hemlösa katter är ett problem som behöver lösas. Men med ledning av den bristande proportionaliteten mellan kostnad och nytta samt de alternativ som står till buds föreslår Kristdemokraterna att propositionen avslås.

SVEKATTs kommentar:
KD skriver att ”Hemlösa katter är ett problem som behöver lösas” samtidigt som man avslår förslaget om obligatorisk ID-märkning av katter. Något förslag till den lösning de anser behövs presenteras inte. Man får åter gratulera hundägarna där ”proportionaliteten” mellan kostnad och nytta anses försvarbar.

Socialdemokraterna

I den nya djurskyddslagen (2018:1192) stärks skyddet för katter, bland annat har det införts ett uttryckligt och straffbelagt förbud mot att överge djur av tamdjursarter. Regeringen aviserade i arbetet med den nya djurskyddslagen att det finns stora problem förknippade med övergivna och förvildade katter och att en obligatorisk märkning och registrering kan vara ett sätt att underlätta att skilja dessa åt från ägda katter. I syfte att få en bättre uppfattning om konsekvenserna av ett sådant krav och för att få förslag till hur ett system för märkning och registrering kan utformas, tillsattes i juni 2018 en utredning.

Enligt förslaget i utredningen (promemorian Ds 2019:21) ska den som äger en katt se till att den blir märkt och registrerad i ett register som Statens jordbruksverk ansvarar för, dvs. på samma sätt som hundar idag registreras i Sverige. Promemorian har remitterats och nu pågår arbetet med att analysera synpunkterna samt att bereda frågan vidare. När det arbetet blir klart är det ännu för tidigt att säga.

SVEKATTs kommentar:
Det här var inte svar på frågan. Vi får inte veta hur Socialdemokraterna ställer sig i frågan om obligatorisk ID-märkning av katter.