Stadgar

Stadgar

§1 Riksförbundet 
Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. 
Svenska Kattskyddsförbundet tar avstånd från avlivning av friska katter. 
Svenska Kattskyddsförbundet är ett ideellt förbund. 

§2 Uppgifter. 
1. Främja samarbete och utveckling mellan medlemsorganisationerna 
2. Påverka myndigheter, politiker och allmänheten för att öka kattens status. 
3. Bilda opinion i kattskyddsfrågor 
4. Sprida kunskap om kattens behov 
5. Verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om kattskydd utvecklas 
6. Samarbeta med föreningar och organisationer med samma värdegrund 

§ 3 Organisation 
Svenska Kattskyddsförbundet utövar sin verksamhet genom: 
1. Förbundsstämma 
2. Extrastämma 
3. Förbundsstyrelse 
4. Anslutna organisationer och medlemmar 

§ 4 Medlemskap 
1. Verksam förening eller organisation som arbetar med kattskyddsfrågor enligt förbundets stadgar och riktlinjer kan antas som fullvärdig medlem 
2. Privatperson, företag, stiftelse eller annan verksamhet som sympatiserar med förbundets värdegrund kan antas som stödmedlem 
3. Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen 
4. Medlem som trots påminnelse inte betalat avgifter till Svenska Kattskyddsförbundet anses ha lämnat förbundet. 
5. Medlem som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar och riktlinjer eller av stämman fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas. 
6. Uteslutning gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den uteslutne kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma. 

§ 5 Etisk märkning. 
1. Genom medlemskap i Svenska Kattskyddsförbundet erhåller medlemsförening/ organisation Etisk märkning. 
2. Den Etiska märkningen får användas efter beslut av förbundsstyrelsen. 
3. Det Etiska märket är ett garantibevis för att föreningen/organisationen delar Svenska Kattskyddsförbundets värdegrund och att verksamheten bedrivs enligt denna. 
4. Skulle medlemsförening ej följa förbundets stadgar och riktlinjer kan förbundsstyrelsen besluta om uteslutning. 
5. Vid uteslutning ur förbundet fråntas föreningen sin Etiska märkning 

§ 6 Förbundsstämma 
Förbundsstämman är Svenska Kattskyddsförbundets högsta beslutande organ. 
1. Förbundsstämma hålls varje år i maj månad 
2. Kallelse till förbundsstämman ska sändas till medlemmar och anslutna föreningar 
senast 1 april 
3. Senast den 1 mars ska medlem eller förening, som önskar få motion behandlad vid 
4. stämman, insända densamma till förbundsstyrelsen. 
5. Förbundsstyrelsen översänder motioner jämte yttrande till anslutna föreningar, organisationer och till ombuden, senast 1 april. 
6. Detta gäller även av förbundsstyrelsen och valberedningen utarbetade förslag som ska föreläggas stämman. 

§ 7 Årsavgift 
1. Årlig avgift till Svenska Kattskyddsförbundet fastställs av förbundsstämman. 
2. Årsavgiften skall vara differentierad och hållas på lägsta möjliga nivå för att inte belasta medlemsorganisationernas ekonomi 

§ 8 Omröstning och beslut 
1. Medlem som fullgjort sina skyldigheter till Svenska Kattskyddsförbundet, företräds av ett röstberättigat ombud. 
2. För varje påbörjat 200-tal medlemmar med rösträtt i egen förening erhåller föreningen ett ombud med rösträtt i Riksförbundet 
3. Fullmakt för ombud jämte ersättare ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 maj
4. Ombud har en röst plus eventuell ytterligare röster enligt fullmakt. 
5. Stödmedlemmar i Svenska Kattskyddsförbundet äger ej rösträtt men har rätt att närvara samt yttra sig vid förbundsstämman. 
6. Förbundsstyrelsens närvarande ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men äger ej rösträtt 
7. Ledamot i förbundsstyrelsen kan vara ombud för medlem och har då rösträtt 
8. I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom absolut majoritet. 
9. Vid personval tillämpas absolut majoritet. 
10. I frågor som gäller stadgeändring eller förbundets upplösning erfordras kvalificerad majoritet på två av varandra följande stämmor enligt § 15 och § 16. 
11. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning skall ske när något ombud så begär eller vid personval då mer än ett förslag föreligger. 
12. Vid lika röstetal avgör lotten 

§ 9 Ärenden för stämman. 
Vid förbundsstämman ska behandlas: 
1. Stämmans öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Frågan om stämmans behöriga utlysande 
4. Val av ordförande för stämman 
5. Val av sekreterare för stämman 
6. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare 
7. Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse 
8. Revisionsberättelse över den gångna perioden 
9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
10. Behandling av motioner och förslag 
11. Fastställande av verksamhetsplan 
12. Beslut om årsavgift till Svenska Kattskyddsförbundet 
13. Behandling av budget 
14. Val av förbundsordförande 
15. Val av vice ordförande 
16. Val av ledamöter i styrelsen 
17. Val av ersättare i styrelsen 
18. Eventuella fyllnadsval 
19. Val av revisor 
20. Val av revisorsersättare 
21. Val av valberedning samt sammankallande 
22. Val av ersättare i valberedningen 
23. Stämmans avslutande 

§ 10 Stämmoprotokoll 
1. Senast två månader efter stämmans avslutande erhåller medlem justerat stämmoprotokoll. 

§ 11 Extra stämma 
1. Extra stämma ska inkallas då minst en tredjedel (1/3), av Svenska Kattskyddsförbundets anslutna medlemmar eller förbundets revisor till förbundsstyrelsen skriftligen med angivande av ärende, har begärt det. Förbundsstyrel-sen äger också rätt att besluta om extra stämma. 
2. Extra stämma ska hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till förbundsstyrelsen och endast behandla de frågor som föranlett den extra stämman. 
3. Vid extrastämma deltar de ombud medlem valt till senaste ordinarie stämma 

§ 12 Valberedning 
1. Valberedningen har att inför förbundsstämma framlägga förslag till ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen samt till revisor jämte ersättare. 
2. Valberedningens förslag ska vara förbundsstyrelsen samt stämmoombuden tillhanda senast den 1 april 
3. Valberedningen består av en sammankallande som väljs för en period om ett år, två ordinarie som väljs växelvis för en period om två år samt en ersättare som väljs för en period om ett år. 
4. Valbar till valberedning är person som är medlem i Svenska Kattskyddsförbundet eller i medlemsorganisation. 

§ 13 Förbundsstyrelsen 
Svenska Kattskyddsförbundet företräds av förbundsstyrelsen som består av ordföranden, vice ordförande, högst fem ordinarie ledamöter samt tre ersättare. 
Valbar till styrelse är person som är medlem i medlemsförening eller organisation. 
1. Ordförande väljs första året för en period av ett år, därefter för en period av två år 
2. Vice ordförande väljs för en period av två år 
3. Styrelseledamot väljs för en period av ett eller två år 
4. Ersättare väljs för en period av ett år 
5. Revisor och revisors ersättare väljs för en period av ett år 
6. Om ordinarie styrelseledamot avgår under mandattiden inträder ersättare i den turordning som fastställts av förbundsstämman. 
7. Om av förbundsstämman vald ordförande avgår inträder vice ordförande. 
8. Förbundsstyrelsen utser inom sig övriga poster såsom sekreterare och kassör. 
9. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen kan vid behov adjungera personer med sakkunskap. 
10. Svenska Kattskyddsförbundet firma tecknas av kassör i förening med ordförande alt vice ordförande. 
11. Förbundsstyrelsen är ideellt arbetande och har ej rätt till något arvode. 
12. Ordförande kallar styrelsen till sammanträde. Sammanträde ska även hållas om minst tre av styrelseledamöterna begär det. 
13. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. 
14. Vid lika röstetal avgör lotten. 

§ 14 Räkenskaper och revision 
1. Revisorn ska fortlöpande under året ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
2. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets räkenskaper, som avslutas per kalenderår. 
3. Senast den 1 mars efter räkenskapsårets slut ska räkenskaperna överlämnas till revisor för granskning. 
4. Senast en månad efter mottagandet ska revisor till förbundsstyrelsen lämna skriftlig berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna. 
5. Revisorns berättelse ska senast två veckor före förbundsstämman delges anslutna föreningar och anmälda ombud. 
6. Revisionsberättelsen ska föredras på stämman. 

§ 15 Stadgeändring 
1. Medlem som önskar ändring av dessa stadgar, skall senast 1 mars det år då förbundsstämman ska hållas till förbundsstyrelsen inkomma med skriftligt förslag angående ändringen. 
2. Förbundsstyrelsen ska senast 1 april till anslutna medlemsorganisationer och riksorganisationer översända ändringsförslaget jämte eget utlåtande. 
3. Ärendet ska föredras och avgöras på förbundsstämman. Detsamma gäller av förbundsstyrelsen väckt förslag om stadgeändring. 
4. Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst 2/3-delar av de röstberättigade vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum varav minst den ena ska vara ordinarie förbundsstämma eller vid en extra förbundsstämma under förutsättning att ingen är däremot. 

§ 16 Upplösning 
1. För upplösning av Svenska Kattskyddsförbundet erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande stämmor – varav minst en är ordinarie förbundsstämma och att minst sex månader har förflutit mellan de två stämmorna. 
2. Dessutom erfordras att beslutet vid båda stämmorna har antagits av minst tre fjärdedelar av samtliga i respektive stämma röstberättigade deltagare. 
3. Vid beslut om upplösning av Svenska Kattskyddsförbundet ska förbundsstyrelsen ansvara för att Svenska Kattskyddsförbundets tillgångar fördelas proportionerligt mellan medlemsorganisationerna.