KattO

KattO

KattO är SVEKATTs egen kattombudsman. Hit kan man vända sig om man upplever att man själv eller en katt blivit felaktigt eller illa behandlad. Det kan gälla vid veterinärbesök, myndighetsbeslut eller liknande. 

KattO har ofta tillgång till expertis inom kattrelaterade problemområden, i vissa fall genom erfarenheter hos sina medlemmar, i andra genom kontakt med de ideella expertgrupper som är knutna till SVEKATT. Exempel på ärenden som KattO kan hjälpa till med är att hänvisa till rätt instans vid upplevd felbehandling, att ge viss juridisk assistans vid överklagan av myndighetsbeslut etc.

De ärenden som KattO väljer att ta upp till behandling hanteras konfidentiellt. Däremot kan ärenden som är av allmänt intresse avidentifieras och göras tillgängliga för allmänheten. 

KattO förbehåller sig rätten att dels själva bedöma vilka ärenden som ska tas upp till behandling, dels avgöra när och om KattO ska avsluta ett ärende. KattO åtar sig inte att företräda frågeställare i t ex domstol eller inför annan myndighet utan är enbart en rådgivande instans.

Det är inte möjligt att avkräva KattO beräknad tidsåtgång för behandling av ett ärende då enbart ideella krafter är engagerade inom KattO. 

Kontakt
Du kontaktar KattO via e-mail: katto@svekatt.se. Ge en kortfattad, saklig beskrivning av ärendet du önskar behandlat. För att kunna behandla ärendet är det viktigt att du ger korrekta kontaktuppgifter så att kompletterande information kan inhämtas om nödvändigt.