Skygga katter

SVEKATTS RIKTLINJER FÖR ARBETE MED SKYGGA OCH FÖRVILDADE KATTER

Kontakta oss gärna för mer information: info@svekatt.se

Det finns inget krav på att medlemsorganisationerna i SVEKATT ska åta sig att arbeta med skygga och förvildade katter, men de som gör det ska:

1. Ha personal/volontärer med adekvata kunskaper om katter enligt Jordbruksverkets krav, det vill säga:

• Kattens beteendebehov och etologi
• Problemkatter och problemkattägare
• Stress hos katt
• Smittspridning
• Djurskyddslagstiftningen
• Raskunskap
• Enklare kattsjukvård
• Praktik

samt därutöver ha erfarenhet av hur man handskas med och socialiserar/habituerar skygga och förvildade katter.

2. Inte åta sig fler katter än de man kan ge tillräcklig omvårdnad och aktivt socialisera/habituera.

3. Ha regelbunden kontakt med veterinär och tillräcklig kunskap för att handskas med hälsoproblem hos katter som är ovana vid att hanteras.

4. Inte sälja eller överlåta skygga katter utan att förvissa sig om att den nya ägaren har tillräckliga kunskaper och är införstådd med vad det innebär att ha en skygg katt.

5. Erbjuda stöd om problem uppstår och vara beredd att ta tillbaka katten om så behövs.

6. Regelbundet följa upp och dokumentera katternas utveckling under tiden de finns inom organisationen. En uppföljning bör också ske efter att katterna omplacerats i egna hem.